A.S. FOOD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000625827
Numer REGON: 364835100
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-07-19
Sygnatura akt[RDF/318130/21/6]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.S. FOOD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZGORZELECKI gmina ZGORZELEC miejscowość ZGORZELEC2016-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość ZGORZELEC ulica UL. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA nr domu 7A nr lokalu 4 kod pocztowy 59-900 poczta ZGORZELEC kraj POLSKA 2016-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DN. 13.05.2016R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA MARCINIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ZGORZELCU, UL. PUŁASKIEGO 1/2, REP. A NR 5356/20162016-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRITTMATTER2016-06-28 do dziś
2. ImionaANITA GRAŻYNA2016-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-06-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-06-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-06-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-06-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-06-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2020-12-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ2020-12-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00ZŁ.2016-06-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-06-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.S. FOOD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3641816432016-06-28 do dziś
4. Numer KRS0000612267 2016-06-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ A.S. FOOD CONCEPT SPÓŁA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZA, TJ. JEDNOOSOBOWO2016-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.S. FOOD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3641816432016-06-28 do dziś
4. Numer KRS0000612267 2016-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-06-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2016-06-28 do dziś
256 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2016-06-28 do dziś
356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2016-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 28.06.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
2data złożenia 16.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-16 do dziś
3data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-08 do dziś
4data złożenia 19.07.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów