EMPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000625601
Numer REGON: 364860048
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-03-28
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/4262/22/222]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2016-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ŚW. LEONARDA nr domu 4 nr lokalu U2 kod pocztowy 60-654 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.05.2016 R., REP. A NR 4618/2016, NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU2016-07-01 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 11.02.2019 R. PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZA BERLIŃSKIEGO POZA JEGO KANCELARIĄ NOTARIALNĄ MIESZCZĄCĄ SIĘ W WOLSZTYNIE PRZY UL. 5 STYCZNIA 44 W POZNANIU, PRZY UL. 3 MAJA 47/9, REP. A NR 607/2019 ZMIENIAJĄCY § 8 UST. 1 ORAZ § 10 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI.2019-05-29 do dziś
314.12.2021 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY ŁUKASZ SZYMON BOGUSIEWICZ ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA RADTKE, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 12269/2021 W § 12 DODANO UST. 4, ZMIENIONO: § 7 UST. 1 I 4, § 8 UST. 1, § 9 UST. 2 I 4 ORAZ § 10 UST. 4.2022-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3642387972016-07-01 do dziś
4. Numer KRS0000612769 2016-07-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKA2022-03-28 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARIA2022-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-03-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-03-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-03-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-03-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2022-03-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2022-03-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2022-03-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-03-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOSOWICZ2022-03-28 do dziś
2. ImionaADAM ŁUKASZ2022-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-03-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-03-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2022-03-28 do dziś
2. ImionaMARCIN STEFAN2022-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-03-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-03-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-03-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2016-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2022-03-28 do dziś
2. ImionaMARCIN STEFAN2022-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOSOWICZ2022-03-28 do dziś
2. ImionaADAM ŁUKASZ2022-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3642387972016-07-01 do dziś
4. Numer KRS0000612769 2016-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-07-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-07-01 do dziś
228 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH2016-07-01 do dziś
328 96 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW2016-07-01 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2016-07-01 do dziś
546 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2016-07-01 do dziś
646 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2016-07-01 do dziś
746 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2016-07-01 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-07-01 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.05.2018 okres OD 01.07.2016 DO 31.12.20162018-06-28 do dziś
2data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
3data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
4data złożenia 12.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
5data złożenia 13.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2016 DO 31.12.20162018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów