INTELLIGENCE BUREAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000625568
Numer REGON: 364835553
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-09-11
Sygnatura akt[RDF/176025/19/874]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELLIGENCE BUREAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LAUROWA nr domu 39 kod pocztowy 03-197 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.06.2016R, NOTARIUSZ MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY UL. OKOPOWEJ 56 LOK.3, 01-042 WARSZAWA, REP. A NR 2107/20162016-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALKIEWICZ2016-06-28 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN GRZEGORZ2016-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ2016-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCITY SECURITY HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA2017-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3666390982017-12-06 do dziś
4. Numer KRS0000664764 2017-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2017-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM SKŁADANIA PODPISÓW I OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓLKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2016-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALKIEWICZ2016-06-28 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN GRZEGORZ2016-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZINÓWKO2017-12-06 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2017-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-12-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-06-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-06-28 do dziś
285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2016-06-28 do dziś
373 1 REKLAMA2016-06-28 do dziś
480 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2016-06-28 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-06-28 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2016-06-28 do dziś
780 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2016-06-28 do dziś
880 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2016-06-28 do dziś
981 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.11.2017 okres OD 01.07.2016 DO 31.03.20172017-12-06 do dziś
2data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-09-27 do dziś
3data złożenia 11.09.2019 okres OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-09-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2016 DO 31.03.20172017-12-06 do dziś
2OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-09-27 do dziś
3OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów