BUSPRESTIGE PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000625530
Numer REGON: 364821077
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-03-27
Sygnatura akt[RDF/193991/20/826]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSPRESTIGE PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina LUZINO miejscowość KĘBŁOWO2016-06-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KĘBŁOWO ulica UL. WEJHEROWSKA nr domu 28 kod pocztowy 84-242 poczta KĘBŁOWO kraj POLSKA 2016-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 7 CZERWCA 2016 ROKU PRZED NOTARIUSZ JOANNĘ MĘDRAŚ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 652/20162016-06-29 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DN. 31 MAJA 2019 ROKU, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, NOTARIUSZ ANNA RUDNICKA, ZMIANA PAR.7 UMOWY SPÓŁKI, NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI, REPERTORIUM A NUMER 699/20192019-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMOSIŃSKI2019-06-26 do dziś
2. ImionaMARCIN MARIUSZ2019-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2019-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-06-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2016-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-06-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2016-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMOSIŃSKI2019-06-26 do dziś
2. ImionaMARCIN MARIUSZ2019-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-06-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-06-29 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-06-29 do dziś
345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-06-29 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-06-29 do dziś
552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-06-29 do dziś
629 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2016-06-29 do dziś
766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-06-29 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-06-29 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.05.2017 okres OD 07.06.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
2data złożenia 10.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
3data złożenia 25.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
4data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.06.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.06.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów