BUDOCOMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000625433
Numer REGON: 364828790
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-06-30
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-09-28
Sygnatura akt[RDF/244755/20/926]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-06-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOCOMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI2020-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WĄGROWIECKI gmina SKOKI miejscowość SKOKI2016-06-30 do dziś
2. Adresmiejscowość SKOKI ulica UL. POLNA nr domu 9 kod pocztowy 62-085 poczta SKOKI kraj POLSKA 2016-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z DNIA 28.04.2016R., NOTARIUSZ SZYMON POSADZY, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 879/2016.2016-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSĘKOWSKI2016-06-30 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ DAMIAN2016-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-06-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-06-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-06-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-06-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-06-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej45.000,00 ZŁ2016-06-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego45.000,00 ZŁ2016-06-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego45.000,00 ZŁ2016-06-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-06-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOCOMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3022037612016-06-30 do dziś
4. Numer KRS0000431219 2016-06-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-06-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-06-30 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-06-30 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-06-30 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-06-30 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-06-30 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-06-30 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-19 do dziś
2data złożenia 19.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-19 do dziś
3data złożenia 19.09.2019 okres OD 25.08.2016 DO 31.12.20162019-09-19 do dziś
4data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-19 do dziś
3OD 25.08.2016 DO 31.12.20162019-09-19 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji24.02.2020 AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.02.2020R., NOTARIUSZ SZYMON POSADZY, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 707/2020.,2020-04-30 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSĘKOWSKI2020-04-30 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ DAMIAN2020-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności24.02.2020 AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.02.2020R., NOTARIUSZ SZYMON POSADZY, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 707/2020.,2020-04-30 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów