ENDOSCOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000624364
Numer REGON: 364758835
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-05-10
Sygnatura akt[RDF/380225/22/820]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDOSCOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2016-06-21 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO nr domu 9 nr lokalu 1 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2016-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.05.2016 R., REP. A NR 5337/2016, NOTARIUSZ KATARZYNA ROBACZEWSKA; JOANNA KLIMUSZKO KATARZYNA ROBACZEWSKA NOTARIUSZE - S.C., UL. GRUNWALDZKA 12/5, 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI2016-06-21 do dziś
228.04.2021 R., REP. A 673/2021, NOTARIUSZ BEATA GABRYSZEWSKA,KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY RYNKU NOWOMIEJSKIM 26, ZMIANA §12, §14 UST.1.2021-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŃKOWSKI2016-06-21 do dziś
2. ImionaSZYMON2016-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały93 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 650,00 ZŁ2021-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12000,00 ZŁ2016-06-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO PROWADZENIA SPRAW I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŃKOWSKI2016-06-21 do dziś
2. ImionaSZYMON2016-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-06-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-06-21 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-06-21 do dziś
386 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2016-06-21 do dziś
486 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2016-06-21 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-06-21 do dziś
632 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2016-06-21 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-06-21 do dziś
846 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2016-06-21 do dziś
947 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.04.2017 okres OD 21.06.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
2data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
3data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
4data złożenia 22.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-22 do dziś
5data złożenia 06.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
6data złożenia 10.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.06.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-22 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.06.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-22 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów