GS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000624340
Numer REGON: 364751780
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[RDF/279467/21/902]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat NOWODWORSKI gmina SZTUTOWO miejscowość SZTUTOWO2016-06-21 do dziś
2. Adresmiejscowość SZTUTOWO ulica UL. GDAŃSKA nr domu 43B kod pocztowy 82-110 poczta SZTUTOWO kraj POLSKA 2016-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.06.2016 R., NOTARIUSZ MAGDALENA JANISZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, REPERTORIUMA NR 544/20162016-06-21 do dziś
201.07.2016 R., REPERTORIUM A NR 583/2016, NOTARIUSZ MAGDALENA JANISZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, UCHYLONO CAŁY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI I NADANO MU NOWE BRZMIENIE W TEKŚCIE JEDNOLITYM.2016-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZATKOWSKI2018-04-09 do dziś
2. ImionaROMAN ADAM2018-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000 ZŁ2018-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-04-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego12000,00 ZŁ2016-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11000,00 ZŁ2016-09-16 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2016-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZATKOWSKI2018-04-09 do dziś
2. ImionaROMAN ADAM2018-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMALINOWSKA2017-11-24 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2016-11-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-11-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-11-04 do dziś
21. NazwiskoHAUER2016-11-04 do dziś
2. ImionaBARBARA2016-11-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-11-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-11-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-06-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-06-21 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-06-21 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-06-21 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2016-06-21 do dziś
556 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2017 okres OD 21.06.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
2data złożenia 17.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
3data złożenia 01.08.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-01 do dziś
4data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.06.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-01 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.06.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-01 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów