GRUVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000624329
Numer REGON: 364750928
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-10-07
Sygnatura akt[RDF/438254/22/5]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄG gmina ELBLĄG miejscowość ELBLĄG2016-06-21 do dziś
2. Adresmiejscowość ELBLĄG ulica UL. PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKA nr domu 140I nr lokalu 2-3 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA 2016-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.06.2016R.2016-06-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELGAT2016-06-21 do dziś
2. ImionaKAMIL2016-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2016-06-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAŚNIANIN2016-06-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ2016-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2016-06-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2016-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELGAT2016-06-21 do dziś
2. ImionaKAMIL2016-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-06-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-06-21 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-06-21 do dziś
377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-06-21 do dziś
477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-06-21 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2016-06-21 do dziś
677 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2016-06-21 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-06-21 do dziś
877 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2016-06-21 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.05.2017 okres OD 21.06.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
2data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
3data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
4data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5data złożenia 31.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
6data złożenia 07.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.06.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.06.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów