HESTIA PSF 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000624263
Numer REGON: 364765730
Numer NIP: 7010589593
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-11-24
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/66200/21/675]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2016-06-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHESTIA PSF 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA2021-01-21 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-21 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-06-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PIĘKNA nr domu 24/26A kod pocztowy 00-549 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu119.05.2016, NOTARIUSZ PIOTR PEŁCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR PEŁCZYŃSKI W WARSZAWIE, REP. A NR 1587/20162016-06-21 do dziś
209.12.2016R., REP.A NR 3843/2016, NOTARIUSZ PIOTR PEŁCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §10 UST.8, §10 UST.10, §10 UST.122017-05-12 do dziś
324.05.2018 R., REP. A NR 2489/2018, NOTARIUSZ PIOTR PEŁCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU SPÓŁKI, PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.2018-06-12 do dziś
424.09.2020, REP. A NR 4175/2020, NOTARIUSZ PIOTR PEŁCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANIE:§ 8 PKT 3, § 8 PKT 4, PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI2020-10-27 do dziś
516.12.2020, REP. A NR 6865/2020, NOTARIUSZ PIOTR PEŁCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 1 PKT 1, § 1 PKT 2, § 3 UST. 1, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI.2021-01-21 do dziś
619.07.2021 R., REP. A NR 3519/2021, NOTARIUSZ PIOTR PEŁCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §10, DODANO: §11 PKT 3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2021-11-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSF2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3870918992021-01-21 do dziś
4. Numer KRS0000861016 2021-01-21 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2018-06-12 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji40002018-06-12 do dziś
3. Wartość nominalna akcji50,00 ZŁ2016-06-21 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego200000,00 ZŁ2018-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2016-06-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002016-06-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-06-21 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2018-06-12 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii30002018-06-12 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-06-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, PSF 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KTÓREJ REPREZENTACJA JEST NASTĘPUJĄCA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. AKTUALNIE ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADA SIĘ Z 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU: KATARZYNY LEWANDOWSKIEJ I ROBERTA WIŚNIEWSKIEGO2021-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSF2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3870918992021-01-21 do dziś
4. Numer KRS0000861016 2021-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-05-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-06-21 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-05-12 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.03.2017 okres OD 21.06.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
2data złożenia 26.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
3data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
5data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 21.06.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.06.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.06.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów