„ASW - TECHNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 13:41:33
Numer KRS: 0000624204
Numer REGON: 364774745
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-06-23
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-10-12
Sygnatura akt[RDF/257145/20/490]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-06-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASW - TECHNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-06-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JASIELSKI gmina TARNOWIEC miejscowość WROCANKA2016-06-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCANKA nr domu 193 kod pocztowy 38-204 poczta TARNOWIEC kraj POLSKA 2016-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.04.2016R., REP. A NR 3183/2016, NOTARIUSZ WOJCIECH NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KROŚNIE PRZY UL. ŚW. TERESY 12/22016-06-23 do dziś
229.03.2019 R. REP.A NR 1123/2019, NOTARIUSZ OLGA CHMIELOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA 38-400 KROSNO UL.STASZICA 6 ZMIANA PAR.1 UST.2 I UST.3, PAR.6 UST.1, PAR.7 UST.1 PKT 1, PAR.8, PAR.9 UST.3, PAR.10 UST.1 PKT 1 28.06.2019 R. REP.A NR 2203/2019, NOTARIUSZ OLGA CHMIELOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA 38-400 KROSNO UL.STASZICA 6 ZMIANA PAR.6 UST.2 I UST.3, PAR.6 UST.1 I UST.2, PAR.7 UST.1, PAR.8, PAR.9 UST.3, PAR.10 UST.1 DOPISAĆ W PAR.52019-11-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKI2016-06-23 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2016-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-06-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-06-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-06-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-06-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-06-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej7500 ZŁ2019-11-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego7500 ZŁ2019-11-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000 ZŁ2016-06-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-06-23 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego7500 ZŁ2019-11-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-11-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKI2016-06-23 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2016-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-06-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-06-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-06-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-06-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-06-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2500 ZŁ2016-06-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2500 ZŁ2016-06-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2500 ZŁ2016-06-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-06-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ASW-TECHNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3637979222016-06-23 do dziś
4. Numer KRS0000604145 2016-06-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-06-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST „ASW-TECHNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ZA KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI DZIAŁA ZARZĄD W OSOBACH WOJCIECHA JASIŃSKIEGO - PREZESA ZARZĄDU ORAZ STANISŁAWA JASIŃSKIEGO - CZŁONKA ZARZĄDU. 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 250.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 250.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE.2019-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„ASW-TECHNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3637979222016-06-23 do dziś
4. Numer KRS0000604145 2016-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKUSZ2019-11-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2019-11-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-11-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-06-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-06-23 do dziś
225 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2016-06-23 do dziś
325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2016-06-23 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-06-23 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-06-23 do dziś
633 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2016-06-23 do dziś
746 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2016-06-23 do dziś
846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-06-23 do dziś
981 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2017 okres OD 23.06.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
2data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
4data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.06.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów