„BOTAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000624177
Numer REGON: 364758031
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-10-27
Sygnatura akt[RDF/267803/20/803]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOTAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SZAMOTULSKI gmina PNIEWY miejscowość PNIEWY2016-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość PNIEWY ulica UL. GERBEROWA nr domu 9 kod pocztowy 62-045 poczta PNIEWY kraj POLSKA 2016-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.06.2016R., NOTARIUSZ JOANNA MARIA LISIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3614/2016.2016-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTIMUR2016-06-22 do dziś
2. ImionaBARAN2016-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2016-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEVIM2018-02-08 do dziś
2. ImionaOZGUR2018-02-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2018-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2016-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuO ILE ZARZĄD SKŁADAŁ SIĘ BĘDZIE Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU ŁĄCZNIE.2016-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTIMUR2016-06-22 do dziś
2. ImionaBARAN2016-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEVIM2016-06-22 do dziś
2. ImionaFERDI2016-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTIMUR2016-06-22 do dziś
2. ImionaMUHSIN2016-06-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-06-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-06-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2016-06-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2016-06-22 do dziś
210 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2016-06-22 do dziś
310 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2016-06-22 do dziś
410 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2016-06-22 do dziś
546 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2016-06-22 do dziś
647 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-06-22 do dziś
747 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-06-22 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-06-22 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.08.2017 okres OD 22.06.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
2data złożenia 27.10.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-10-27 do dziś
3data złożenia 27.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-27 do dziś
4data złożenia 27.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.06.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-10-27 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-27 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.06.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-10-27 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-27 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów