EXACTO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000623940
Numer REGON: 143758000
Numer NIP: 5222980786
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-06-08
Sygnatura akt[RDF/296675/21/815]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 143758000 NIP 52229807862016-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXACTO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JASNODWORSKA nr domu 3B nr lokalu 271 kod pocztowy 01-745 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.04.2016R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TERESĘ DĘBSKĄ-GRELUS Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE UL. ZGODA 3 LOK. 1, REP. A NR 3113.2016-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2016-06-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SW INVEST GROUP SAMCZYK WRONA SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NA PODSTAWIE ART. 551 § 1, W ZWIĄZKU Z ART. 582 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, W TRYBIE UPROSZCZONYM, NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2016R.2016-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSW INVEST GROUP SAMCZYK WRONA SPÓŁKA JAWNA2016-06-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-06-28 do dziś
3. Numer w rejestrze0000388628 2016-06-28 do dziś
5. Numer REGON1437580002016-06-28 do dziś
6. Numer NIP52229807862016-06-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRONA2016-06-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ GRZEGORZ2016-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,00 ZŁOTYCH2016-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMCZYK2016-06-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JERZY2016-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,00 ZŁOTYCH2016-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2016-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1250000,00 ZŁ2016-06-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRONA2016-06-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ GRZEGORZ2016-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMCZYK2016-06-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JERZY2016-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-06-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-06-28 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-06-28 do dziś
370 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-06-28 do dziś
482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2016-06-28 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-06-28 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-06-28 do dziś
722 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-06-28 do dziś
823 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2016-06-28 do dziś
952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.07.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
2data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
3data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
4data złożenia 09.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
5data złożenia 08.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów