ARTHA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000623832
Numer REGON: 364771037
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-10-10
Sygnatura akt[RDF/346030/21/730]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-06-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTHA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. WAGONOWA nr domu 2C nr lokalu 1 kod pocztowy 53-609 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 8.06.2016 R. PRZEZ NOTARIUSZ HANNĘ STRZELCZYK W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KSIĘCIA WITOLDA 49 LOK. 2, REP A 905/20162016-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółka10 LAT OD DNIA ZAWARCIA UMOWY SPÓŁKI2016-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYJEK2016-06-22 do dziś
2. ImionaURSZULA MARIA2016-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-06-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-06-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-06-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ2016-06-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego69.500 ZŁ2016-06-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego69.500 ZŁ2016-06-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-06-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPICHOLA2016-06-22 do dziś
2. ImionaIRENA2016-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-06-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-06-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-06-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-06-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-06-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ2016-06-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego14.500 ZŁ2016-06-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego14.500 ZŁ2016-06-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-06-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTHA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3647369112016-06-22 do dziś
4. Numer KRS0000623699 2016-06-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPICHOLA2016-06-22 do dziś
2. ImionaJAKUB JAN2016-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-06-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-06-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-06-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-06-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-06-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ2016-06-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego15.000 ZŁ2016-06-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego15.000 ZŁ2016-06-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-06-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ- SPÓŁKA POD FIRMĄ ARTHA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, DZIAŁAJĄCA PRZEZ UPRAWNIONY ORGAN- ZARZĄD2016-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTHA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3647369112016-06-22 do dziś
4. Numer KRS0000623699 2016-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-06-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-06-22 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2016-06-22 do dziś
341 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-06-22 do dziś
473 1 REKLAMA2016-06-22 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-06-22 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-06-22 do dziś
766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-06-22 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-06-22 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
2data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
3data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-24 do dziś
4data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5data złożenia 10.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-24 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów