BUDOPLAN DEVELOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000623382
Numer REGON: 364718333
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-06-15
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-09-29
Sygnatura akt[RDF/245818/20/162]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOPLAN DEVELOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-06-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. TARNOGAJSKA nr domu 18 kod pocztowy 50-512 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.05.2016R., NOTARIUSZ RAFAŁ CITOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. SZEWSKIEJ 61-62, LOK. 1A, REP. A NR 3461/2016.2016-06-15 do dziś
230.08.2016R., NOTARIUSZ RAFAŁ CITOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. SZEWSKIEJ 61-62, LOK. 1A, REP. A NR 5284/2016; ZMIENIONO: §3, §4, §5 UMOWY SPÓŁKI.2016-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-06-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERCZEK2016-06-15 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ KAZIMIERZ2016-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW2016-06-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„BUDOPLAN CZESŁAW ŚWIERCZEK” SPÓŁKA JAWNA2016-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0080888622016-06-15 do dziś
4. Numer KRS0000320478 2016-06-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały110 (STO DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2016-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2016-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 ZŁ2016-09-30 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-06-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. KAŻDY ZAŚ Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2016-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERCZEK2016-06-15 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ KAZIMIERZ2016-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-06-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-09-30 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-09-30 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-09-30 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-09-30 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-09-30 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-09-30 do dziś
770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2016-09-30 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-09-30 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
2data złożenia 13.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-13 do dziś
3data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-13 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-13 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów