GRUPPO CASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000623019
Numer REGON: 364719083
Numer NIP: 5272772713
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-06-16
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-08-25
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/38378/22/355]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPPO CASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-06-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ICCHOKA LEJBA PERECA nr domu 1 kod pocztowy 00-849 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.05.2016 R., SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM W WARSZAWIE VIOLETTĄ MADZIAR-IZDEBSKĄ - W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. J. BARTOSZEWICZA NR 3 LOK. 18, REPERTORIUM A NR 612/2016.2016-06-16 do dziś
217.01.2018 R., REP. A NR 121/2018, NOTARIUSZ VIOLETTA MADZIAR MADZIAR-IZDEBSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 8, § 10, § 11, § 12, § 162018-06-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-06-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORZEWSKA2016-06-16 do dziś
2. ImionaMAJA MAGDA2016-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 600,00 ZŁOTYCH2022-03-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLESZAR2022-03-10 do dziś
2. ImionaURSZULA2022-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 300,00 ZŁOTYCH2022-03-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-06-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2016-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORZEWSKI2022-08-25 do dziś
2. ImionaARTUR2022-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLESZAR2022-03-10 do dziś
2. ImionaURSZULA2022-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES ZARZĄDU2022-03-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-06-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-06-16 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2016-06-16 do dziś
356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2016-06-16 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-06-16 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-06-16 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-06-16 do dziś
778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2016-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 18.05.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
2data złożenia 07.01.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-07 do dziś
3data złożenia 07.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-07 do dziś
4data złożenia 09.05.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-09 do dziś
5data złożenia 09.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-09 do dziś
6data złożenia 29.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.05.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-07 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-07 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-09 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-09 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.05.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-07 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-07 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-09 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-09 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów