GRUPA ZDUNEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000622949
Numer REGON: 364696560
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-06-13
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-05-27
Sygnatura akt[RDF/383872/22/606]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-06-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA ZDUNEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-06-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2016-06-13 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. MIAŁKI SZLAK nr domu 43/45 kod pocztowy 80-717 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2016-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.05.2016 R., NOTARIUSZ ROBERT DUDZIAK - KANCELARIA NOTARIALNA W WEJHEROWIE, REPERTORIUM A NR 10654/20162016-06-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDUNEK2016-06-13 do dziś
2. ImionaJANINA2016-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-06-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-06-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-06-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-06-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-06-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej12.000,00 ZŁOTYCH2016-06-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego12.000,00 ZŁOTYCH2016-06-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego12.000,00 ZŁOTYCH2016-06-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-06-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDUNEK2016-06-13 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2016-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-06-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-06-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-06-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-06-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-06-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej12.000,00 ZŁOTYCH2016-06-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego12.000,00 ZŁOTYCH2016-06-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego12.000,00 ZŁOTYCH2016-06-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-06-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA ZDUNEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3642690652016-06-13 do dziś
4. Numer KRS0000614430 2016-06-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-06-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ GRUPA ZDUNEK SPÓŁEK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: TADEUSZ ZDUNEK - PREZES ZARZĄDU ANNA NASIŁOWSKA - WICEPREZES ZARZĄDU KAROL GAWIN- WICEPREZES ZARZĄDU KRZYSZTOF DUDZIAK - WICEPREZES ZARZĄDU SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA ZDUNEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3642690652016-06-13 do dziś
4. Numer KRS0000614430 2016-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-06-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2016-06-13 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-06-13 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-06-13 do dziś
469 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2016-06-13 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-06-13 do dziś
682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2016-06-13 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.09.2017 okres OD 30.05.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
2data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
3data złożenia 27.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-27 do dziś
4data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
5data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
6data złożenia 27.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.05.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-27 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów