TO REFORGE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000622464
Numer REGON: 364713815
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-09-16
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/43697/20/545]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-06-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTO REFORGE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-06-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA nr domu 16 kod pocztowy 02-013 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.05.2016 R, REP. A NR 1297/2016, NOTARIUSZ DOROTA WZIĄTEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2016-06-14 do dziś
212.02.2018 REP A NR 384/2018 NOTARIUSZ DOROTA WZIĄTEK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO CAŁĄ UMOWĘ SPÓŁKI I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2018-04-20 do dziś
319.06.2020 R., REP. A NR 1419/2020, NOTARIUSZ MALWINA SIADAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO CAŁĄ UMOWĘ SPÓŁKI I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2020-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTO REFORGE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1474903032017-04-05 do dziś
4. Numer KRS0000528520 2017-04-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-04-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej9.900,00 ZŁ2017-04-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.900,00 ZŁ2017-04-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9.900,00 ZŁ2017-04-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-04-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTO REFORGE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1474835402020-09-16 do dziś
4. Numer KRS0000528138 2020-09-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-06-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ: NARRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIENI SĄ: A) DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE PIOTR KUBIŃSKI - PREZEZ ZARZĄDU ORAZ KATARZYNA ZIĘBA - CZŁONEK ZARZĄDU LUB B) DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ŁUKASZ KRASNOPOLSKI - PROKURENT SAMOISTNY. W SPRAWACH PRZEKRACZJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI NIE JEST WYMAGANA ZGODA KOMANDYTARIUSZA.2018-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTO REFORGE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1474835402020-09-16 do dziś
4. Numer KRS0000528138 2020-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-06-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-06-14 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-06-14 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-06-14 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-06-14 do dziś
570 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-06-14 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-06-14 do dziś
777 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2016-06-14 do dziś
882 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2016-06-14 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2017 okres OD 14.06.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
2data złożenia 15.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-15 do dziś
3data złożenia 29.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-29 do dziś
4data złożenia 31.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.06.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-15 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-29 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów