BPV WWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000622283
Numer REGON: 364663715
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-06-08
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-02-03
Sygnatura akt[RDF/368043/22/951]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-06-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPV WWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-06-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina WOŁOMIN miejscowość WOŁOMIN2016-06-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WOŁOMIN ulica UL. PRZEJAZD nr domu 3 nr lokalu 5 kod pocztowy 05-200 poczta WOŁOMIN kraj POLSKA 2016-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.06.2016 R.2016-06-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKŁODOWSKA2016-06-08 do dziś
2. ImionaALINA2016-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-06-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-06-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-06-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-06-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-06-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej990 ZŁ2016-06-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego990 ZŁ2016-06-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego990 ZŁ2016-06-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-06-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBPV WWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3628336332016-06-08 do dziś
4. Numer KRS0000582838 2016-06-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-06-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2016-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBPV WWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3628336332016-06-08 do dziś
4. Numer KRS0000582838 2016-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-06-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.03.2017 okres OD 08.06.2016 DO 31.12.20162017-04-04 do dziś
2data złożenia 23.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-12 do dziś
3data złożenia 07.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-07 do dziś
4data złożenia 13.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-13 do dziś
5data złożenia 03.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-03 do dziś
6data złożenia 03.02.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.06.2016 DO 31.12.20162017-04-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-13 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-03 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-13 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-03 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów