A.M.M. PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000621941
Numer REGON: 364667334
Numer NIP: 6762508705
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-06-08
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-09-02
Sygnatura akt[RDF/326927/21/979]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M.M. PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-06-08 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SADOWA nr domu 3 nr lokalu 2 kod pocztowy 31-424 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-11-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMUDRUKVITALIY23@GMAIL.COM2016-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.06.2016 R.2016-06-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-06-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALOVANYI2016-06-08 do dziś
2. ImionaVIKTOR2016-06-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750 ZŁOTYCH.2016-06-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaABAKUNOVA2016-06-08 do dziś
2. ImionaTETIANA2016-06-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750 ZŁOTYCH.2016-06-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUDRUK2016-06-08 do dziś
2. ImionaVITALII2016-06-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁOTYCH.2016-06-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-06-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUDRUK2016-06-08 do dziś
2. ImionaVITALII2016-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaABAKUNOVA2016-06-08 do dziś
2. ImionaTETIANA2016-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-06-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALOVANYI2016-06-08 do dziś
2. ImionaVIKTOR2016-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-06-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2016-06-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2016-06-08 do dziś
278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2016-06-08 do dziś
381 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-06-08 do dziś
479 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2016-06-08 do dziś
569 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2016-06-08 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-06-08 do dziś
746 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2016-06-08 do dziś
845 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2017 okres OD 08.06.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
2data złożenia 29.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-29 do dziś
3data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
4data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
5data złożenia 02.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.06.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.06.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów