GREEN TRAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000621861
Numer REGON: 364649980
Numer NIP: 7272801999
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-06-07
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2024-01-29
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/29776/23/24]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGREEN TRAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-10-11 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ŻUBARDZKA nr domu 3 kod pocztowy 91-032 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.05.2016 R., NOTARIUSZ DOROTA KALSZTEIN, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 2123/20162016-06-07 do dziś
202.08.2018 R., REPERTORIUM A NR 11595/2018, NOTARIUSZ KRZYSZTOF MIECZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 2 I § 6 UMOWY SPÓŁKI CENTRALNE REPOZYTORIUM ELEKTRONICZNYCH WYPISÓW AKTÓW NOTARIALNYCH: REP. N RW 57-34115 - DATA REJESTRACJI 02.08.2018 R. 14:132018-10-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-06-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2016-06-07 do dziś
2. ImionaADAM MAREK2016-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.000,00 ZŁ2024-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2016-06-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WŁODZIMIERZ2016-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ2016-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2016-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-06-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM DO KWOTY 400.000,00 ZŁ (CZTERYSTU TYSIĘCY ZŁ) UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I WICEPREZESI -SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM POWYŻEJ KWOTY 400.000,00 ZŁ (CZTERYSTU TYSIĘCY ZŁ) UPRAWNIONY JEST ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH WICEPREZESÓW.2016-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2016-06-07 do dziś
2. ImionaADAM MAREK2016-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2016-06-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WŁODZIMIERZ2016-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2016-06-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-10-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-10-11 do dziś
247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-10-11 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-10-11 do dziś
446 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-10-11 do dziś
546 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2018-10-11 do dziś
601 16 Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH2018-10-11 do dziś
710 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-10-11 do dziś
821 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2018-10-11 do dziś
946 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2018-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.02.2018 okres OD 23.05.2016 DO 31.12.20162018-02-23 do dziś
2data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
3data złożenia 17.05.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-05-17 do dziś
4data złożenia 17.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-17 do dziś
5data złożenia 08.03.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-08 do dziś
6data złożenia 12.09.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-09-12 do dziś
7data złożenia 12.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.05.2016 DO 31.12.20162018-02-23 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-05-17 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-18 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-08 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-09-12 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.05.2016 DO 31.12.20162018-02-23 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-05-18 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-18 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-08 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-09-12 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów