APTEKI PRZYJAZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000621858
Numer REGON: 364645440
Numer NIP: 7543120999
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-06-07
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2024-04-19
Sygnatura akt[RDF/596650/24/122]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI PRZYJAZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2016-06-07 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. TARNOPOLSKA nr domu 43 kod pocztowy 45-316 poczta OPOLE kraj POLSKA 2016-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuAPTEKI PRZYJAZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W DOBRZENIU WIELKIM2016-06-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLSKI gmina DOBRZEŃ WIELKI miejscowość DOBRZEŃ WIELKI2016-06-07 do dziś
3. Adresmiejscowość DOBRZEŃ WIELKI ulica UL. NAMYSŁOWSKA nr domu 40 kod pocztowy 46-081 poczta DOBRZEŃ WIELKI kraj POLSKA 2016-06-07 do dziś
21. Firma oddziałuAPTEKI PRZYJAZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OPOLU2016-06-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2016-06-07 do dziś
3. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. NIEMODLIŃSKA nr domu 26 kod pocztowy 45-710 poczta OPOLE kraj POLSKA 2016-06-07 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.04.2016R.2016-06-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-06-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUBNICKA2016-06-07 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA EWA2016-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2016-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-06-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-06-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUBNICKA2016-06-07 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA EWA2016-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-06-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2016-06-07 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-06-07 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-06-07 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-06-07 do dziś
547 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-06-07 do dziś
621 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2016-06-07 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-06-07 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-12 do dziś
2data złożenia 12.12.2018 okres OD 07.06.2016 DO 31.12.20162018-12-12 do dziś
3data złożenia 08.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
4data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
5data złożenia 25.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-25 do dziś
6data złożenia 30.03.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-30 do dziś
7data złożenia 19.04.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-04-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-24 do dziś
2OD 07.06.2016 DO 31.12.20162019-04-24 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-25 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-30 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-04-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-24 do dziś
2OD 07.06.2016 DO 31.12.20162019-04-24 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-25 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów