LA WRÓBLEWSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000621728
Numer REGON: 364653266
Numer NIP: 5342521615
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-06-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2016-06-07
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/16076/16/105]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-06-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA WRÓBLEWSKA SPÓŁKA JAWNA2016-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina MICHAŁOWICE miejscowość MICHAŁOWICE2016-06-07 do dziś
2. Adresmiejscowość MICHAŁOWICE ulica UL. 11 LISTOPADA nr domu 6 nr lokalu 3 kod pocztowy 05-816 poczta MICHAŁOWICE kraj POLSKA 2016-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.05.20162016-06-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBLEWSKA2016-06-07 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2016-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-06-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-06-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREGENHARDT2016-06-07 do dziś
2. ImionaROBERT CHRISTIAAN2016-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-06-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-06-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-06-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA PRZYNAJMINIEJ JEDNEGO WSPÓLNIKA.2016-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBLEWSKA2016-06-07 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2016-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaREGENHARDT2016-06-07 do dziś
2. ImionaROBERT CHRISTIAAN2016-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-06-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2016-06-07 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2016-06-07 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-06-07 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-06-07 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-06-07 do dziś
678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2016-06-07 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2016-06-07 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów