BUDMAG DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000621506
Numer REGON: 364617514
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-04-21
Sygnatura akt[RDF/287443/21/472]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMAG DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina OSIELSKO miejscowość WILCZE2016-06-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WILCZE ulica UL. PUCKA nr domu 3 kod pocztowy 86-031 poczta OSIELSKO kraj POLSKA 2016-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.04.2016R., NOTARIUSZ KATARZYNA REWERS-WYKA, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA REWERS-WYKA JERZY PRZYBYŁ SPÓŁKA CYWILNA, (85-054) BYDGOSZCZ, UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8/1, REPERTORIUM A NR 2680/2016; 01.06.2016, REPERTORIUM A NR 3533/2016 NOTARIUSZ KATARZYNA REWERS-WYKA KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY - ZMIANA § 7 UST. 32016-06-03 do dziś
203 LISTOPADA 2020 R., REP.A NR 3556/2020, NOTARIUSZ MAŁGORZATA HUSE - STRZELECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSIELSKU, ZMIANA § 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2021-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKI2016-06-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ GRZEGORZ2016-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW - WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z MAGDALENĄ EWĄ MAJEWSKĄ - O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000 ZŁOTYCH2016-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKA2016-06-03 do dziś
2. ImionaMAGDALENA EWA2016-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW - WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z TOMASZEM GRZEGORZEM MAJEWSKIM - O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000 ZŁOTYCH2016-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2016-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 ZŁ2016-06-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU SAMODZIELNIE.2016-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKI2016-06-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ GRZEGORZ2016-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKA2016-06-03 do dziś
2. ImionaMAGDALENA EWA2016-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-06-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA, BURZENIE BUDYNKÓW I POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2016-06-03 do dziś
243 33 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2016-06-03 do dziś
343 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2016-06-03 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-06-03 do dziś
543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2016-06-03 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-06-03 do dziś
743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-06-03 do dziś
843 31 Z TYNKOWANIE2016-06-03 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
2data złożenia 26.01.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-01-30 do dziś
3data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
4data złożenia 21.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-01-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów