NZOZ JUDYTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000621296
Numer REGON: 364599680
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-18
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2019-06-18
Sygnatura akt[RDF/124855/19/579]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNZOZ JUDYTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SKIERNIEWICE gmina SKIERNIEWICE miejscowość SKIERNIEWICE2016-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość SKIERNIEWICE ulica UL. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA nr domu 16 kod pocztowy 96-100 poczta SKIERNIEWICE kraj POLSKA 2016-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.04.2016 R., NOTARIUSZ ADAM BOŻYKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻYRARDOWIE, REP. A NR 1746/20162016-06-01 do dziś
206.02.2017 R., NOTARIUSZ DOROTA FABIAŃCZYK - SZAJGIN, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP A NR 790/2017, ZMIENIONO § 8, § 102017-04-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2016-06-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 584(1) I NAST. KSH PRZEDSIĘBIORCY POD NAZWĄ „JUDYTA” EWA FIGAT ZAREJESTROWANEJ W CEIDG - W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 20.04.2016 R. UMIESZCZONEGO W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ADAMA BOŻYKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻYRARDOWIE, REP. A NR 1743/20162016-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„JUDYTA” EWA FIGAT2016-06-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2016-06-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNEUCA MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3414771812016-09-29 do dziś
4. Numer KRS0000476039 2016-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały221 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 221.000,00 ZŁ2017-04-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-09-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego221000,00 ZŁ2017-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, PRZY POWOŁANIU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU, A W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2016-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOŁOWNIAK2016-09-29 do dziś
2. ImionaMARCIN2016-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-09-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMASZEWSKA2016-09-29 do dziś
2. ImionaBEATA2016-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-09-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZIELIŃSKI2016-09-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2016-09-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2016-09-29 do dziś
21. NazwiskoPUSKARZ KUSA2016-09-29 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2016-09-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2016-09-29 do dziś
31. NazwiskoKRUSZEWSKA2016-09-29 do dziś
2. ImionaDOROTA KATARZYNA2016-09-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2016-09-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2016-06-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2016-06-01 do dziś
286 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2016-06-01 do dziś
386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2016-06-01 do dziś
486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2016-06-01 do dziś
586 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2016-06-01 do dziś
686 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-06-01 do dziś
788 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2016-06-01 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.08.2017 okres OD 01.06.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
2data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
3data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.06.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.06.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2017-04-04 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ NZOZ JUDYTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SKIERNIEWICACH NA PODSTAWIE ART. 529 §1 PKT 4 KSH (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE Z NZOS JUDYTA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DO CENTRUM MEDYCZNEGO JUDYTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W RASZYNIE PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 18A, NA WARUNKACH PLANU PODZIAŁU Z 16.12.2016; NA PODSTAWIE UCHWAŁ O PODZIALE PODJĘTYCH PRZEZ NZW NZOZ JUDYTA SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (REP.A NR 790/2017) ORAZ NZW CENTRUM MEDYCZNE JUDYTA SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (REP.A NR 794/2017) Z DNIA 06.02.2017 ZAPROTOKOŁOWANYCH PRZEZ NOTARIUSZ DOROTĘ FABIAŃCZYK-SZAJGIN, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY.2017-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów