BUDINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-16 godz. 23:37:28
Numer KRS: 0000621015
Numer REGON: 364612646
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-06-02
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-04-15
Sygnatura akt[RDF/197054/20/373]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZABIERZÓW miejscowość BALICE2016-06-02 do dziś
2. Adresmiejscowość BALICE ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 17 kod pocztowy 32-083 poczta BALICE kraj POLSKA 2016-06-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejM.MARCINIEC@BUDINTECH.PL2016-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.02.2016R KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ANETA DEFLORIAN, REP. A NR. 611/2016 28.04.2016R KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ANETA DEFLORIAN, REP. A NR. 1300/2016 ZMIANA: § 1 UST.32016-06-02 do dziś
201.09.2016R. REP.A NR 2177/2016 NOTARIUSZ ANETA DEFLORIAN KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE- ZMIENIONO §3 PKT 1 UMOWY 29.09.2016R. REP.A NR 2374/2016 NOTARIUSZ ANETA DEFLORIAN KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE- ZMIENIONO §8 PKT 2 UMOWY2016-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-06-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIEC2016-06-02 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JERZY2016-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały910 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 91000,00 ZŁ2016-06-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2016-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-06-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.2016-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIEC2016-06-02 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JERZY2016-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2016-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-06-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-06-02 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-06-02 do dziś
342 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2016-06-02 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-06-02 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-06-02 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-06-02 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-06-02 do dziś
846 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2016-06-02 do dziś
980 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2016-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.03.2017 okres OD 02.06.2016 DO 31.12.20162017-04-05 do dziś
2data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
3data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
4data złożenia 15.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.06.2016 DO 31.12.20162017-04-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.06.2016 DO 31.12.20162017-04-05 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-04 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów