TALENT BANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000620778
Numer REGON: 364579386
Numer NIP: 5223064212
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-05-30
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2024-05-20
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/29052/24/74]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALENT BANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2024-05-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-05-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-05-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BOLESŁAWA CHROBREGO nr domu 13 nr lokalu 25 kod pocztowy 02-479 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-05-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejASK@TALENTBANK.COM.PL2016-05-30 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TALENTBANK.COM.PL2016-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.05.2016R.2016-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-05-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-05-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIDUCH2016-05-30 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2016-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 500 ZŁ2016-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIŚCINEK2016-05-30 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ELŻBIETA2016-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 500 ZŁ2016-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2016-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.06.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
2data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
3data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
4data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
5data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
6data złożenia 10.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
7data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
8data złożenia 06.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.06.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.06.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 30.04.2024 R ,2024-05-20 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY Z LIKWIDATORÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2024-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoWIDUCH2024-05-20 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2024-05-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-05-20 do dziś
21. NazwiskoFIŚCINEK2024-05-20 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ELŻBIETA2024-05-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 30.04.2024 R, , 30.04.20242024-05-20 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2024-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów