INSTYTUT TECHNIK WĘGLOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000619841
Numer REGON: 364533527
Numer NIP: 9562317712
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2024-03-07
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/1612/24/814]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT TECHNIK WĘGLOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2016-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. TADEUSZA REJTANA nr domu 6B nr lokalu 1 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2022-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.01.2016R., REP. A NR 163/2016, NOTARIUSZ IZABELA GASIN, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY UL. CHEŁMIŃSKIEJ 17.2016-05-24 do dziś
215.02.2022R, REPERTORIUM A NUMER: 740/2022, NOTARIUSZ IZABELA GASIN KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU UL. MATEJKI 32/2, ZMIENIONO § 112022-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-05-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSINOGRAF SPÓŁKA AKCYJNA2016-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8702299442016-05-24 do dziś
4. Numer KRS0000114490 2016-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1150,00 ZŁ.2016-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„SILVA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8716769582016-05-24 do dziś
4. Numer KRS0000174127 2016-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1150,00 ZŁ.2016-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZROEDER2016-05-24 do dziś
2. ImionaPAWEŁ STANISŁAW2016-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ.2016-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATLAKIEWICZ2022-04-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ STANISŁAW2022-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200 ZŁOTYCH2022-04-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATLAKIEWICZ2016-05-24 do dziś
2. ImionaPAWEŁ STANISŁAW2016-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2016-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-05-24 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-05-24 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-05-24 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-05-24 do dziś
577 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2016-05-24 do dziś
696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.04.2017 okres OD 24.05.2016 DO 31.12.20162017-05-04 do dziś
2data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
3data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
4data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
5data złożenia 02.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-23 do dziś
6data złożenia 04.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
7data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.05.2016 DO 31.12.20162017-05-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-23 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.05.2016 DO 31.12.20162017-05-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-23 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów