DOBRY PLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000619788
Numer REGON: 364513520
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-05-23
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-09-28
Sygnatura akt[RDF/245008/20/889]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY PLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-05-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KOLSKI gmina BABIAK miejscowość PODDĘBNO2016-05-23 do dziś
2. Adresmiejscowość PODDĘBNO nr domu 4 kod pocztowy 62-620 poczta BABIAK kraj POLSKA 2016-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.05.2016R.2016-05-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-05-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-05-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRZAŃSKI2016-05-23 do dziś
2. ImionaCZESŁAW JAN2016-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁ2016-05-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-05-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRZAŃSKI2016-05-23 do dziś
2. ImionaCZESŁAW JAN2016-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-05-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2016-05-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2016-05-23 do dziś
201 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2016-05-23 do dziś
301 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2016-05-23 do dziś
401 30 Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN2016-05-23 do dziś
501 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2016-05-23 do dziś
601 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2016-05-23 do dziś
701 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2016-05-23 do dziś
801 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2016-05-23 do dziś
901 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN2016-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2017 okres OD 20.05.2016 DO 31.12.20162017-04-19 do dziś
2data złożenia 22.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-22 do dziś
3data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-28 do dziś
4data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.05.2016 DO 31.12.20162017-04-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów