ASTI TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000619594
Numer REGON: 364780556
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-06-24
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-05-12
Sygnatura akt[RDF/200230/20/649]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTI TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI gmina CHEŁM ŚLĄSKI miejscowość CHEŁM ŚLĄSKI2017-02-16 do dziś
2. Adresmiejscowość CHEŁM ŚLĄSKI ulica UL. OSKARA KOLBERGA nr domu 60 kod pocztowy 41-403 poczta CHEŁM ŚLĄSKI kraj POLSKA 2017-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.03.2016R., REP.A NR 873/2016 SPORZĄDZONY PRZEZ MARCINA ONICHIMOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ MARCIN ONICHIMOWSKI W KATOWICACH, UL. SIENKIEWICZA 19/3; 14.06.2016 NOTARIUSZ PIOTR JURA KANCELARIA NOTARIALNA W JAWORZNIE UL. GRUNWALDZKA 34A REP. A NR 5096/2016 - ZMIANA PAR.1 UMOWY SPÓŁKI2016-06-24 do dziś
221.12.2016 R., REPERTORIUM „A” NR 11882/2016 NOTARIUSZ PIOTR JURA, KANCELARIA NOTARIALNA W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 34 A - ZMIANA §2 UMOWY SPÓŁKI2017-02-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-06-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWKA2016-06-24 do dziś
2. ImionaARTUR2016-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00ZŁ2016-06-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWKA2019-04-12 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2019-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2019-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2016-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-06-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWKA2016-06-24 do dziś
2. ImionaARTUR2016-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-06-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŚLIWKA2016-06-24 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2016-06-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-06-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-06-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-06-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-06-24 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-06-24 do dziś
352 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2016-06-24 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-06-24 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-06-24 do dziś
645 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-06-24 do dziś
710 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2016-06-24 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-06-24 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2016-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2017 okres OD 24.06.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
2data złożenia 29.06.2018 okres OD 03.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
3data złożenia 06.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
4data złożenia 12.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.06.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
2OD 03.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.06.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
2OD 03.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów