ART TRADE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 04:28:16
Numer KRS: 0000619541
Numer REGON: 364517971
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-05-20
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-10-26
Sygnatura akt[RDF/358884/21/775]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART. TRADE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-05-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina NIEPORĘT miejscowość MICHAŁÓW-GRABINA2016-05-20 do dziś
2. Adresmiejscowość MICHAŁÓW-GRABINA ulica UL. KWIATOWA nr domu 25 kod pocztowy 05-126 poczta NIEPORĘT kraj POLSKA 2016-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.02.2016 R., NOTARIUSZ KATARZYNA TOWAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1046/2016.2016-05-20 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.06.2020 REP/. A NR 5596/2020 NOTARIUSZ KATARZYNA TOWAREK, WARSZAWA UL.ŚW.WINCENTEGO 95 LOK.1 ZMIANA PAR.62020-08-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-05-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-05-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaART. TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5512587502016-05-20 do dziś
4. Numer KRS0000136829 2016-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały891 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 445.500 ZŁ2017-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego450000,00 ZŁ2017-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-05-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN INNY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK (PREZES) ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIODUSZEWSKI2018-03-26 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ JAKUB2018-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKI2016-05-20 do dziś
2. ImionaADAM2016-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKA2016-05-20 do dziś
2. ImionaKINGA MAGDALENA2016-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2020-12-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-05-20 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-12-17 do dziś
341 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-05-20 do dziś
443 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-05-20 do dziś
543 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-05-20 do dziś
643 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-05-20 do dziś
768 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-05-20 do dziś
868 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2016-05-20 do dziś
993 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2020-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2017 okres OD 13.05.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
2data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
3data złożenia 20.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
4data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
5data złożenia 23.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
6data złożenia 26.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.05.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.05.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów