MARLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000619433
Numer REGON: 364494684
Numer NIP: 9571086235
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-05-19
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-10-11
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/19909/21/169]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMARLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-05-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2016-05-19 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. KAZIMIERZA PORĘBSKIEGO nr domu 55 nr lokalu 17 kod pocztowy 80-180 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2021-10-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejCONTACT@EXPRESSMARLI.COM2021-10-11 do dziś
4. Adres strony internetowejESPRESSMARLI.COM2021-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.05.2016 R.2016-05-19 do dziś
204.12.2018 R., ZMIANA §4,§5,§62019-01-09 do dziś
312.03.2021 R., §1,§4,§5,§6,§15,§162021-03-23 do dziś
420.09.2021 ZMIANA §22021-10-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-05-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-05-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURUSOVA2016-05-19 do dziś
2. ImionaANNA2016-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH2019-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURUSOV2016-12-14 do dziś
2. ImionaVLADYSLAV2016-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH2019-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-05-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2017-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaURUSOV2017-01-17 do dziś
2. ImionaVLADYSLAV2017-01-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-01-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaURUSOVA2016-05-19 do dziś
2. ImionaANNA2016-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-05-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-03-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-01-09 do dziś
252 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2019-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 18.05.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
2data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-06 do dziś
3data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-06 do dziś
4data złożenia 10.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-10 do dziś
5data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.05.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-06 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów