MKG KANCELARIA KSIĘGOWA I KADROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000619403
Numer REGON: 364525597
Numer NIP: 5223063810
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-05-23
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2024-02-09
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/70317/23/491]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMKG KANCELARIA KSIĘGOWA I KADROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-05-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-05-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JANA KASPROWICZA nr domu 68 nr lokalu 52 kod pocztowy 01-949 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.04.2016 R., REP. A NR 2711/2016, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁA2016-05-23 do dziś
207.08.2017 R., REP. A NR 9472/2017, NOTARIUSZ ELŻBIETA MIKITA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 2, § 6, § 10, § 11 PKT 1; DODANO § 12 PKT 42017-11-08 do dziś
314.02.2018, REP A NR 1792/2018, NOTARIUSZ W WARSZAWIE KAROLINA KUŹNIAR, ZMIANA § 2. TEKST JEDNOLITY.2018-02-26 do dziś
406.12.2023, REP A NR 12414/2023, NOTARIUSZ W WARSZAWIE KAROLINA KUŹNIAR, ZMIANA §10 , DODANIE §11A ORAZ 11B, TEKST JEDNOLITY2024-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-05-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-05-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBIOWSKI2017-11-08 do dziś
2. ImionaJAN OLGIERD2017-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 000,00 ZŁ2024-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBIOWSKI2024-02-09 do dziś
2. ImionaJACEK BOGUSŁAW2024-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁ2024-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-02-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-05-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBIOWSKI2021-07-21 do dziś
2. ImionaJAN OLGIERD2021-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU W FUNKCJI WICEPREZESA2021-07-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBIOWSKI2018-02-26 do dziś
2. ImionaJACEK BOGUSŁAW2018-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-11-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-11-08 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2017-11-08 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-11-08 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-11-08 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-11-08 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2017-11-08 do dziś
774 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2017-11-08 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-11-08 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
2data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
3data złożenia 09.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-09 do dziś
4data złożenia 26.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
5data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
6data złożenia 31.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów