BORTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000619297
Numer REGON: 363939753
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-05-30
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-04-30
Sygnatura akt[RDF/289532/21/734]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 363939753 NIP 95919708402016-05-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-05-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina MIEDZIANA GÓRA miejscowość KOSTOMŁOTY DRUGIE2017-01-02 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSTOMŁOTY DRUGIE ulica UL. URZĘDNICZA nr domu 84 kod pocztowy 26-085 poczta MIEDZIANA GÓRA kraj POLSKA 2017-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.02.2016 R., REP. A 358/2016, NOTARIUSZ BEATA MIDAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PADEREWSKIEGO 37/39 B M 40.2016-05-30 do dziś
203.11.2016 R. - REP. A 4602/2016 - NOTARIUSZ BEATA MIDAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PADEREWSKIEGO 37/39B M. 40 - ZMIENIONO: § 3.2017-01-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-05-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-05-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKI2016-05-30 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ALBIN2016-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 000,00 ZŁ2016-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKI2016-05-30 do dziś
2. ImionaSZYMON PAWEŁ2016-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ2016-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2016-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-05-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.2016-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKI2016-05-30 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ALBIN2016-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-05-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKI2016-05-30 do dziś
2. ImionaSZYMON PAWEŁ2016-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-05-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-05-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-05-30 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-05-30 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-05-30 do dziś
446 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-05-30 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-05-30 do dziś
647 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-05-30 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-05-30 do dziś
852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-05-30 do dziś
952 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2016-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2017 okres OD 30.05.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
2data złożenia 06.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
3data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-23 do dziś
4data złożenia 26.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
5data złożenia 30.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.05.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-23 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.05.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-23 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów