ENCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000619197
Numer REGON: 364493147
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-05-18
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-10-25
Sygnatura akt[RDF/358738/21/681]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-05-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-05-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. KRAJOBRAZOWA nr domu 22 kod pocztowy 54-007 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.05.2016 R.2016-05-18 do dziś
201.06.2020R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MARTA GRZEGOREK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA WITA TARKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 11956/2020, ZMIANA: § 5, § 6, § 9.2020-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-05-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-05-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSURMA2016-05-18 do dziś
2. ImionaMAREK KAROL2016-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.150 (TYSIĄC STO PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.150.000ZŁ (JEDEN MILION STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2020-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1154000,00 ZŁ2020-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11000000,00 ZŁ2020-10-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-05-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSURMA2016-05-18 do dziś
2. ImionaMAREK KAROL2016-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-05-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2016-05-18 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-05-18 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-05-18 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-05-18 do dziś
595 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2016-05-18 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-05-18 do dziś
777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2016-05-18 do dziś
877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2016-05-18 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.09.2017 okres OD 17.05.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
2data złożenia 20.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
3data złożenia 11.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-11 do dziś
4data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
5data złożenia 25.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.05.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-11 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.05.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów