BUD-STOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000618957
Numer REGON: 364481240
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-05-17
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-06-15
Sygnatura akt[RDF/298866/21/191]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-STOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-05-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina RADZIECHOWY-WIEPRZ miejscowość BRZUŚNIK2016-05-17 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZUŚNIK nr domu 207 kod pocztowy 34-382 poczta BRZUŚNIK kraj POLSKA 2016-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.03.2016 ROKU, REP. A NR 404/2016 NOTARIUSZ MARTA SZYBKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 103/1 02.05.2016 ROKU, REP. A NR 765/2016 NOTARIUSZ MARTA SZYBKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 103/1 - ZMIENIONO § 52016-05-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-05-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-05-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDURAJ2016-05-17 do dziś
2. ImionaJACEK2016-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.400,00 ZŁOTYCH2016-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDURAJ2016-05-17 do dziś
2. ImionaALICJA2016-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁOTYCH2016-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-05-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU I CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO KWOTY: 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH), POWYŻEJ TEJ KWOTY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU/CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDURAJ2016-05-17 do dziś
2. ImionaJACEK2016-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-05-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2016-05-17 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2016-05-17 do dziś
382 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2016-05-17 do dziś
482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2016-05-17 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-05-17 do dziś
696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-05-17 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-05-17 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-05-17 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2017 okres OD 17.05.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
2data złożenia 11.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
3data złożenia 12.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
4data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
5data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
6data złożenia 15.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.05.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.05.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów