INTECH ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000618907
Numer REGON: 001091832
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-10-11
Sygnatura akt[RDF/441287/22/896]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0010918322016-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTECH ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2016-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. JAŚKOWA DOLINA nr domu 84 kod pocztowy 80-286 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2016-06-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@INTECH.EU2016-06-01 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INTECH.EU2016-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.04.2016 R. PRZED NOTARIUSZEM ALICJĄ GŁÓDŹ W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ ALICJA GŁÓDŹ W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 1766/20162016-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2016-06-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA INSTYTUTU WDROŻEŃ TECHNICZNYCH „INTECH” SPÓŁDZIELNI PRACY Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W INTECH ENGINEERING SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NA PODSTAWIE PODJĘTEJ W DNIU 16.03.2016 ROKU UCHWAŁY NR 266 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW INSTYTUTU WDROŻEŃ TECHNICZNYCH „INTECH” SPÓŁDZIELNI PRACY Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁDZIELNI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2016-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINSTYTUT WDROŻEŃ TECHNICZNYCH „INTECH” SPÓŁDZIELNIA PRACY, REGON:001091832,NIP:58403573852016-06-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-06-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000195152 2016-06-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFELDZENSZTAJN2016-06-01 do dziś
2. ImionaADAM GRZEGORZ2016-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały675 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 675.000,00 ZŁOTYCH2016-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFELDZENSZTAJN2016-06-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2016-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000,00 ZŁOTYCH2016-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPIUK2016-06-01 do dziś
2. ImionaJAN RYSZARD2016-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.000,00 ZŁOTYCH2016-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-01 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2016-06-01 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ANTONI2016-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000,00 ZŁOTYCH2016-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-01 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACUŁA2016-06-01 do dziś
2. ImionaLESZEK ROMAN2016-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.000,00 ZŁOTYCH2016-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2046000,00 ZŁ2016-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A.W KAŻDYM WYPADKU PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B.DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZADZANIA PRAWEM, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 200.000,00 ZŁ.(DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH), C.KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W POZOSTAŁYCH WYPADKACH.2016-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFELDZENSZTAJN2016-06-01 do dziś
2. ImionaADAM GRZEGORZ2016-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPACUŁA2016-06-01 do dziś
2. ImionaLESZEK ROMAN2016-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-06-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW2016-06-01 do dziś
21. NazwiskoFELDZENSZTAJN2016-06-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2016-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-06-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW2016-06-01 do dziś
31. NazwiskoKOZŁOWSKI2016-06-01 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ANTONI2016-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-06-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW2016-06-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2016-06-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 30 Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ2016-06-01 do dziś
226 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2016-06-01 do dziś
327 1 PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-06-01 do dziś
428 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-06-01 do dziś
533 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2016-06-01 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2016-06-01 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-06-01 do dziś
872 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-06-01 do dziś
974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2016-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
2data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.05.20162017-07-24 do dziś
3data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.06.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
4data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
7data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
8data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.05.20162017-07-24 do dziś
3OD 01.06.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.05.20162017-07-24 do dziś
3OD 01.06.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów