EMPIRE INVEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000618816
Numer REGON: 364483947
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-05-16
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-09-07
Sygnatura akt[RDF/237145/20/548]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPIRE INVEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-05-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2016-05-16 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO nr domu 1A nr lokalu 17 kod pocztowy 20-040 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2016-05-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejJAKUB.KNAP@GMAIL.COM2016-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.05.2016 R.2016-05-16 do dziś
226.09.2017R. REPERTORIUM A NR 3692/2017, NOTARIUSZ KONRAD FLORKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, DODANO §6 PKT 11, §7 UST. 9 UMOWY SPÓŁKI.2017-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-05-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-05-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNAP2016-05-16 do dziś
2. ImionaJAKUB KRZYSZTOF2016-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyILOŚĆ UDZIAŁÓW: 90 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 90.000,00 ZŁOTYCH2016-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNAP2016-05-16 do dziś
2. ImionaKATARZYNA AGATA2016-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyILOŚĆ UDZIAŁÓW: 10 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 10.000,00 ZŁOTYCH2016-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2016-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-05-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNAP2016-05-16 do dziś
2. ImionaJAKUB KRZYSZTOF2016-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-05-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-05-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-05-16 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-05-16 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-05-16 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-05-16 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-05-16 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-05-16 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-05-16 do dziś
864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2016-05-16 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2017 okres OD 16.05.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
2data złożenia 11.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-12 do dziś
3data złożenia 05.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-05 do dziś
4data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.05.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.05.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów