GSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000618720
Numer REGON: 364870868
Numer NIP: 7010592922
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-06-30
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-12-29
Sygnatura akt[RDF/365454/21/440]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2019-04-25 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. ZWYCIĘSTWA nr domu 8 kod pocztowy 15-703 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2019-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113-05-2016R.2016-06-30 do dziś
210.12.2018R., REP. A NR 1390/2018, NOTARIUSZ BEATA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 42019-01-07 do dziś
306.03.2019 R., REP. A NR 1413/2019, NOTARIUSZ EWA CZERWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁYMSTOKU, ZMIANA: § 32019-04-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-06-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLITUCHYI2016-06-30 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2016-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ2016-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-06-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLITUCHYI2016-06-30 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2016-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-01-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-01-07 do dziś
243 31 Z TYNKOWANIE2019-01-07 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2019-01-07 do dziś
443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2019-01-07 do dziś
525 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2019-01-07 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-01-07 do dziś
781 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2021-09-17 do dziś
831 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2021-09-17 do dziś
910 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2021-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.06.2017 okres OD 30.06.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
2data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-18 do dziś
3data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
4data złożenia 24.11.2021 okres OD 31.01.2019 DO 31.12.20192021-11-24 do dziś
5data złożenia 30.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-30 do dziś
6data złożenia 29.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.06.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
2OD 31.01.2019 DO 31.12.20192021-11-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.06.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
2OD 31.01.2019 DO 31.12.20192021-11-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów