BUSINESS OUTSOURCING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000618418
Numer REGON: 364462827
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-05-16
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2019-07-15
Sygnatura akt[RDF/161738/19/325]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-05-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS OUTSOURCING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-05-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-05-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2016-05-16 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. NIESZAWSKA nr domu 20/26 kod pocztowy 93-119 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2016-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130 MARCA 2016 ROKU, NOTARIUSZ DR ANDRZEJ SZEREDA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 822/2016.2016-05-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-05-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIEDOROWICZ2016-05-16 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ANDRZEJ2016-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-05-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-05-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-05-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-05-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-05-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁOTYCH2016-05-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1 000,00 ZŁOTYCH2016-05-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1 000,00 ZŁOTYCH2016-05-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-05-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2016-05-16 do dziś
2. ImionaLESZEK JACEK2016-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-09-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-09-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-09-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-05-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-05-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁOTYCH2016-05-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1 000,00 ZŁOTYCH2016-05-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1 000,00 ZŁOTYCH2016-05-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-05-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESS OUTSOURCING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1006748012016-05-16 do dziś
4. Numer KRS0000329450 2016-05-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-05-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA BUSINESS OUTSOURCING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WEDŁUG ZASAD JEJ REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z JEJ UMOWY SPÓŁKI.2016-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESS OUTSOURCING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1006748012016-05-16 do dziś
4. Numer KRS0000329450 2016-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-05-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-05-16 do dziś
218 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2016-05-16 do dziś
346 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2016-05-16 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2016-05-16 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-05-16 do dziś
658 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2016-05-16 do dziś
758 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2016-05-16 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-05-16 do dziś
970 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2016-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów