STELLA NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000618369
Numer REGON: 364459334
Numer NIP: 5272769929
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-10-25
Sygnatura akt[RDF/567997/23/983]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSTELLA NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-05-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat KRAŚNICKI gmina KRAŚNIK miejscowość KRAŚNIK2019-03-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAŚNIK ulica UL. KOLEJOWA nr domu 10A kod pocztowy 23-200 poczta KRAŚNIK kraj POLSKA 2019-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.05.2016 R.2016-05-13 do dziś
204.08.2016R., NOTARIUSZ KAROLINA WOLF-GŁACZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA KAROLINA WOLF-GŁACZKOWSKA, UL. JASNA 7 LOK.1A, 00-007 WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE, REP. A NR 1903/2016 ZMIENIONE PARAGRAFY: DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI ZOSTAŁ UCHYLONY W CAŁOŚCI I WPROWADZONO NOWY TEKST UMOWY2016-09-19 do dziś
321.12.2016R., REP.A NR 6687/2016, NOTARIUSZ ANNA BREWCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §7 I §14 UMOWY SPÓŁKI.2017-03-27 do dziś
420.03.2019 R., REP.A NR 1970/2019, NOTARIUSZ MATEUSZ PALKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §3, §7; USUNIĘCIE: §8 UST.3.2019-03-28 do dziś
517.04.2019 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY ANNA-MARIA KUPIS-SERAFIN, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MIROSŁAWA KUPIS Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY GRZYBOWSKIEJ 2/84, 00-131 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 2776/2019 - UCHYLONO DOTYCHCZASOWE PAR. 1 - PAR. 19 I PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-05-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2017-03-27 do dziś
2. ImionaMONIKA2017-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300,00 ZŁ2018-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGENEXY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3644470872018-07-20 do dziś
4. Numer KRS0000616733 2018-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały74 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.700,00 ZŁ2018-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-07-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUGERE HEALTH FOOD FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3644097212019-09-03 do dziś
4. Numer KRS0000616709 2019-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.150,00 ZŁ2019-09-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego8600,00 ZŁ2019-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY BĘDZIE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH BĘDZIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM ZAWSZE WICEPREZES O ILE ZOSTANIE POWOŁANY.2019-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2017-03-27 do dziś
2. ImionaMONIKA2017-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-09-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANASZEK2017-03-27 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2017-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-09-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKANIOWSKI2019-09-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ TEODOR2019-09-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-03 do dziś
21. NazwiskoTRZYNA2019-09-03 do dziś
2. ImionaKONRAD ARKADIUSZ2019-09-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-03 do dziś
31. NazwiskoWŁODARCZYK2019-09-03 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ROBERT2019-09-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-03-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-03-27 do dziś
249 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2017-03-27 do dziś
350 TRANSPORT WODNY2017-03-27 do dziś
451 TRANSPORT LOTNICZY2017-03-27 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-03-27 do dziś
664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2017-03-27 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-03-27 do dziś
821 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2017-03-27 do dziś
946 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-07 do dziś
2data złożenia 08.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-08 do dziś
3data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4data złożenia 20.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-20 do dziś
5data złożenia 27.09.2021 okres OD 13.05.2016 DO 31.12.20162021-09-27 do dziś
6data złożenia 29.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-29 do dziś
7data złożenia 20.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-20 do dziś
8data złożenia 25.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-07 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3OD 13.05.2016 DO 31.12.20162021-09-27 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20212023-06-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-13 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-06-13 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów