ART SOUVENIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000617874
Numer REGON: 364442813
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-05-12
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-06-28
Sygnatura akt[RDF/305062/21/789]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART. SOUVENIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-05-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina KOŁOBRZEG miejscowość KOŁOBRZEG2016-05-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KOŁOBRZEG ulica UL. JANUSZA KORCZAKA nr domu 3 kod pocztowy 78-100 poczta KOŁOBRZEG kraj POLSKA 2016-05-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejANNAMARIAJANIK@02.PL2016-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.04.2016R., NOTARIUSZ HALINA KOLASIŃSKA-ŚCIEPKO, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŁOBRZEGU, REP.A NR 1156/2016;2016-05-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-05-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-05-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK2016-05-12 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2016-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000 ZŁ2016-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOJLITKO2016-05-12 do dziś
2. ImionaMAREK2016-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ2016-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK2016-05-12 do dziś
2. ImionaJOANNA ANNA2016-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ2016-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-05-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2016-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK2016-05-12 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2016-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-05-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2016-05-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-05-12 do dziś
274 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2016-05-12 do dziś
318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2016-05-12 do dziś
416 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2016-05-12 do dziś
517 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2016-05-12 do dziś
613 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2016-05-12 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-05-12 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2016-05-12 do dziś
947 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.07.2018 okres OD 11.04.2016 DO 31.12.20162018-07-31 do dziś
2data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
3data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
4data złożenia 30.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
5data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
2OD 11.04.2016 DO 31.12.20162018-07-31 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.04.2016 DO 31.12.20162018-07-31 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów