A-Z PODATKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000617639
Numer REGON: 364436037
Numer NIP: 7010576194
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-05-22
Sygnatura akt[RDF/382429/22/265]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z PODATKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-05-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-05-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SOLEC nr domu 18/20 kod pocztowy 00-410 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-06-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@AZPODATKI.EU2019-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuA-Z PODATKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KRAKOWIE2018-07-23 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-07-23 do dziś
3. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. GRODZKA nr domu 42 nr lokalu 1 kod pocztowy 31-044 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-07-23 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.02.2016 R.2016-05-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 18.11.2020 R., REP. A NR 8882/2020, NOTARIUSZ ANETA SLEZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 112020-12-09 do dziś
310.02.2021, REP. A NR 1024/2021, NOTARIUSZ ANETA SLEZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 5, § 6 UMOWY SPÓŁKI.2021-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-05-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKOWSKI2018-07-23 do dziś
2. ImionaMACIEJ JERZY2018-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000,00 ZŁ2021-04-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-07-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2021-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKOWSKI2018-07-23 do dziś
2. ImionaMACIEJ JERZY2018-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJAKUBIEC MAKOWSKA2016-05-11 do dziś
2. ImionaURSZULA JUSTYNA2016-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-05-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2016-05-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-05-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2016-05-11 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2016-05-11 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-05-11 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2017 okres OD 11.05.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
2data złożenia 22.05.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-22 do dziś
3data złożenia 22.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-22 do dziś
4data złożenia 22.05.2022 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-05-22 do dziś
5data złożenia 22.05.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-05-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.05.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-22 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-22 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-05-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-05-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.05.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów