BOLARD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000617573
Numer REGON: 364428486
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2017-04-28
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/22112/17/402]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLARD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2017-04-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-05-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-05-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 47 nr lokalu 10 kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.05.2016 R.2016-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-05-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIKITENKO2016-08-16 do dziś
2. ImionaVIACHESLAV2016-08-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2016-08-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-08-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2016-08-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2016-08-16 do dziś
270 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji07.02.2017 NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W DNIU 07.02.2017 R. PODJĘŁO UCHWAŁĘ ZAPROTOKOŁOWANĄ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MAJĘ BRUŹDZIAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ALEJACH JEROZOLIMSKICH 53 LOK. 1A, REP. A NR 775/2017 W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI2017-04-28 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2017-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoNIKITENKO2017-04-28 do dziś
2. ImionaVIACHESLAV2017-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności07.02.2017 NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W DNIU 07.02.2017 R. PODJĘŁO UCHWAŁĘ ZAPROTOKOŁOWANĄ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MAJĘ BRUŹDZIAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ALEJACH JEROZOLIMSKICH 53 LOK. 1A, REP. A NR 775/2017 W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI2017-04-28 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów