DODOX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000617534
Numer REGON: 364434044
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2016-05-11
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/11647/16/794]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDODOX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-05-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat ŻYRARDOWSKI gmina WISKITKI miejscowość NOWE KOZŁOWICE2016-05-11 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWE KOZŁOWICE nr domu 13A kod pocztowy 96-315 poczta WISKITKI kraj POLSKA 2016-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWĘ SPÓŁKI ZAWARTO W DNIU 01.04.2016R., PRZED NOTARIUSZEM MARCINEM KRZESIEM, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUIM A NR 845/20162016-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-05-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYU2016-05-11 do dziś
2. ImionaHAN SUNG2016-05-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW, O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ ZATEM WARTOŚCI 3.500 ZŁ2016-05-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIM2016-05-11 do dziś
2. ImionaSEHEE2016-05-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW, O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ ZATEM WARTOŚCI 750 ZŁ2016-05-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIM2016-05-11 do dziś
2. ImionaDO YEON2016-05-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW, O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ ZATEM WARTOŚCI 750 ZŁ2016-05-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIE Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYU2016-05-11 do dziś
2. ImionaHAN SUNG2016-05-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-05-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIM2016-05-11 do dziś
2. ImionaDO YEON2016-05-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-05-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIM2016-05-11 do dziś
2. ImionaSEHEE2016-05-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-05-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2016-05-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy131 09 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2016-05-11 do dziś
243 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-05-11 do dziś
343 29 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-05-11 do dziś
443 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-05-11 do dziś
543 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2016-05-11 do dziś
649 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-05-11 do dziś
756 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2016-05-11 do dziś
868 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-05-11 do dziś
973 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów