FAIRWIND LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000617480
Numer REGON: 364172615
Numer NIP: 8522621107
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-10-19
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/15333/22/839]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3641726152016-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFAIRWIND LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-05-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2016-05-11 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. POMORSKA nr domu 42 kod pocztowy 70-812 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2020-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 MARCA 2016 R., REPERTORIUM A NR 551/2016, ZASTĘPCA NOTARIUSZA JOANNY MASZOREK ANGELIKA WOJNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2016-05-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 GRUDNIA 2020 R., REP. A NR 7141/2020, NOTARIUSZ ANGELIKA WOJNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: §2 UST.1 I UST.2; §4 UST.1 PKT 1 I PKT 2 - DODANO: §4 UST.1 PKT OD 7 DO PKT 122020-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-05-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAIRWIND A/S2020-11-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.2020-11-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-11-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2016-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUNCH2020-12-28 do dziś
2. ImionaJOHN JORGEN2020-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoRADOMSKA2020-12-28 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MIROSŁAWA2020-12-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW2020-12-28 do dziś
21. NazwiskoDYBA2020-12-28 do dziś
2. ImionaEWELINA KAROLINA2020-12-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW2020-12-28 do dziś
31. NazwiskoPAWULA2020-12-28 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ANDRZEJ2020-12-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW2020-12-28 do dziś
41. NazwiskoJABŁOŃSKI2020-12-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-12-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW2020-12-28 do dziś
51. NazwiskoWAWRZYNIAK2022-10-19 do dziś
2. ImionaAGATA JULIA2022-10-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW2022-10-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2020-12-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-12-28 do dziś
277 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2020-12-28 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-12-28 do dziś
446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2020-12-28 do dziś
546 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2020-12-28 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-12-28 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-12-28 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-12-28 do dziś
933 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.06.2017 okres OD 16.03.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
2data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
3data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
4data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
5data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
6data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.03.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów