INTELLIGENZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000617342
Numer REGON: 364422450
Numer NIP: 5272769467
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[RDF/429752/22/462]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELLIGENZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-05-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MŁYNARSKA nr domu 42 nr lokalu 115 kod pocztowy 01-171 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.04.2016 R., NOTARIUSZ JOANNA FILIPEK, KANCELARIA NOTARIALNA MARTA WALENTYNOWICZ JOANNA FILIPEK SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, REP. A NR 763/20162016-05-10 do dziś
223.07.2021 R., REP A NR 8708/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNA PARDO, KANCELARIA NOTARIALNA BARTOSZ WALENDA W WARSZAWIE, NADANIE W CAŁOŚCI NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI2021-09-07 do dziś
317.11.2021 R., REP A NR 12486/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNA PARDO, KANCELARIA NOTARIALNA BARTOSZ WALENDA W WARSZAWIE, NADANIE W CAŁOŚCI NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI2021-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-05-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTELLIGENZE LLC2016-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2016-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-05-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST SAMODZIELNE DZIAŁANIE DOWOLNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB SAMODZIELNE DZIAŁANIE PROKURENTA SAMOISTNEGO2021-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŁAKOWSKI2020-01-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-01-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBOGUCKI2020-01-17 do dziś
2. ImionaROBERT2020-01-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-17 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2020-01-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2021-09-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-05-10 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2016-05-10 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-05-10 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-05-10 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-05-10 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-05-10 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-09-07 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-09-07 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.08.2017 okres OD 13.04.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
2data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
6data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
7data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
8data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.04.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.04.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów