BOLTEO TRANS CIEPLIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000617217
Numer REGON: 364405166
Numer NIP: 8741779469
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-03-31
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/2699/22/254]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLTEO TRANS CIEPLIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-05-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BRODNICKI gmina JABŁONOWO POMORSKIE miejscowość JABŁONOWO POMORSKIE2016-05-09 do dziś
2. Adresmiejscowość JABŁONOWO POMORSKIE ulica UL. GRUDZIĄDZKA nr domu 30 nr lokalu 16 kod pocztowy 87-330 poczta JABŁONOWO POMORSKIE kraj POLSKA 2016-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.04.2016 R.2016-05-09 do dziś
228.02.2022 R., REP. A NR 680/2022, NOTARIUSZ ŁUKASZ BARAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKI BARAŃSKIEJ, ŁUKASZA BARAŃSKIEGO SPÓŁKA CYWILNA NOTARIUSZY W TORUNIU, UL. STEFANA CZARNIECKIEGO 14A/1, ZMIENIONO: § 2, 5, 6, 9, 11, 13.2022-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEPLIŃSKI2016-05-09 do dziś
2. ImionaGABRIEL2016-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-05-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-05-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-03-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100000 PLN2016-05-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100000 PLN2016-05-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLTEO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3643165052016-05-09 do dziś
4. Numer KRS0000615454 2016-05-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-03-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2022-03-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁ2022-03-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2022-03-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-03-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ: A) KOMPLEMENTARIUSZ; B) KOMANDYTARIUSZ, KTÓRY MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO PEŁNOMOCNIK.2022-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEPLIŃSKI2022-03-31 do dziś
2. ImionaGABRIEL2022-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-05-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-05-09 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-05-09 do dziś
352 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2016-05-09 do dziś
452 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2016-05-09 do dziś
553 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2016-05-09 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-05-09 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-05-09 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-05-09 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
2data złożenia 14.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
3data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
5data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów