HEXE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000617079
Numer REGON: 364409052
Numer NIP: 8971824096
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-07-14
Sygnatura akt[RDF/316078/21/695]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-05-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-05-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. MARCELLEGO BACCIARELLEGO nr domu 93 kod pocztowy 51-649 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-05-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejM@HEXECAPITAL.COM2016-05-09 do dziś
4. Adres strony internetowejHEXECAPITAL.COM2016-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.05.2016 R.2016-05-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-05-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄTKOWSKI2016-05-09 do dziś
2. ImionaDANIEL GRZEGORZ2016-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały110 (STO DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000 (JEDENAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2016-05-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANICH2016-05-09 do dziś
2. ImionaKATARZYNA IZABELA2016-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2016-05-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOZIŃSKI2016-05-09 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MAREK2016-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2016-05-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-09 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUROWIECKI2016-05-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ADAM2016-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2016-05-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-09 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEŁECHATY2016-05-09 do dziś
2. ImionaMARIUSZ SŁAWOMIR2016-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2016-05-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2016-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.2016-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄTKOWSKI2016-05-09 do dziś
2. ImionaDANIEL GRZEGORZ2016-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-05-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-05-09 do dziś
261 TELEKOMUNIKACJA2016-05-09 do dziś
370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-05-09 do dziś
485 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2016-05-09 do dziś
563 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2016-05-09 do dziś
672 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-05-09 do dziś
747 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2016-05-09 do dziś
874 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-05-09 do dziś
982 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2017 okres OD 09.05.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
2data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
4data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
5data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.05.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.05.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów