HEXJA COMPOSITES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000616771
Numer REGON: 364421892
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-10-05
Sygnatura akt[RDF/342438/21/955]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXJA COMPOSITES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-05-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina OŚWIĘCIM miejscowość OŚWIĘCIM2016-05-11 do dziś
2. Adresmiejscowość OŚWIĘCIM ulica UL. GOSPODARCZA nr domu 24 kod pocztowy 32-600 poczta OŚWIĘCIM kraj POLSKA 2016-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.04.2016R., NOTARIUSZ AGNIESZKA KACZMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU BIAŁEJ PRZY UL. RATUSZOWEJ 2/10,REPERTORIUM A NR 3886/2016.2016-05-11 do dziś
224.01.2020 R., REP. A NR 241/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA MATYSIK - BOGUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W OŚWIĘCIMIU - ZMIANA § 62020-04-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBA2016-05-11 do dziś
2. ImionaPIOTR TADEUSZ2016-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-05-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-05-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-05-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-05-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-05-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2020-04-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ2020-04-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ. (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2016-05-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-05-11 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2020-04-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-04-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEXJA COMPOSITES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3613725552016-05-11 do dziś
4. Numer KRS0000555869 2016-05-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. OSOBĄ REPREZENTUJĄCĄ KOMPLEMENTARIUSZA JEST PIOTR CZUBA - PREZES ZARZĄDU HEXJA COMPOSITES SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEXJA COMPOSITES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3613725552016-05-11 do dziś
4. Numer KRS0000555869 2016-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-05-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy129 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-05-11 do dziś
224 42 B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM2016-05-11 do dziś
330 30 Z PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN2016-05-11 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-05-11 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-05-11 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-05-11 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-05-11 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-05-11 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2016-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.06.2017 okres OD 11.05.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
2data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
3data złożenia 23.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
4data złożenia 23.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-23 do dziś
5data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.05.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-23 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów