BONO-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000616769
Numer REGON: 364389272
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-08-19
Sygnatura akt[RDF/414869/22/172]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONO-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2016-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. GRUDZIĄDZKA nr domu 159 nr lokalu A kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2016-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.05.2016 R.2016-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-05-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONOWICZ2016-05-06 do dziś
2. ImionaPATRYK2016-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁ2016-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONOWICZ2016-05-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2016-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁ2016-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2016-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONOWICZ2016-05-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2016-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-05-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONOWICZ2016-05-06 do dziś
2. ImionaPATRYK2016-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-05-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-05-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-05-06 do dziś
238 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2016-05-06 do dziś
338 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2016-05-06 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-05-06 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-05-06 do dziś
642 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2016-05-06 do dziś
743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-05-06 do dziś
843 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2016-05-06 do dziś
946 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2016-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2017 okres OD 06.05.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
2data złożenia 13.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-13 do dziś
3data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-11 do dziś
4data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
5data złożenia 17.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-17 do dziś
6data złożenia 18.03.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-18 do dziś
7data złożenia 19.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-19 do dziś
8data złożenia 19.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.05.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-17 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-18 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-19 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.05.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-17 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-18 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-19 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów